PENN advocaten

Algemene voorwaarden

20 december 2022

  1. Toepasselijkheid

1.1 Mr. David Penn en Mr. Iddo Bakker zijn advocaten. Zij zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten in het arrondissement Limburg. Deze advocaten oefenen, al dan niet door middel van een of meer (praktijk)vennootschappen of met inschakeling van één of meer kantoorgenoten, hun respectieve advocatenpraktijken voor eigen rekening en risico uit onder de gezamenlijke handelsnaam Penn Advocaten. Het is dus niet mogelijk om een opdracht tot dienstverlening te verlenen aan Penn Advocaten. Slechts de individuele advocaat of diens (praktijk)vennootschap kan opdrachtnemer zijn.

De door mr. Penn gedreven onderneming (Advocatenkantoor Penn) is ingeschreven in het door de Kamer van Koophandel Limburg gehouden Handelsregister onder nummer 27329576. De door mr. Bakker gedreven onderneming (Advocatenkantoor Mr. I. Bakker) is ingeschreven in het door de Kamer van Koophandel Limburg gehouden Handelsregister onder nummer 14119762.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende en vervolgopdrachten inbegrepen, die aan Advocatenkantoor Penn of Advocatenkantoor Mr. I. Bakker worden verstrekt alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door de opdrachtnemer.

 

  1. Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door de opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde (andere) persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

2.3 De opdrachtgever is verplicht om alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door De opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie te verstrekken aan De opdrachtnemer. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan de opdrachtnemer verstrekt gegevens en informatie.

2.4 Ter voldoening aan onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van terrorisme is opdrachtnemer verplicht om de identiteit van de opdrachtgever te controleren en om bepaalde transacties te melden aan de autoriteiten. De opdrachtgever is zich van deze verplichting bewust en geeft hiervoor zoveel nodig toestemming.

 

  1. Opdrachtnemer is gerechtigd, zo niet verplicht, om zich in voorkomende gevallen te laten waarnemen door een andere advocaat.

 

  1. Honorarium en verschotten

3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer omvatten het honorarium en de verschotten.

3.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Voor ieder telefoongesprek en iedere inkomende brief (e-mail inbegrepen) wordt minimaal zes minuten in rekening gebracht, voor iedere uitgaande brief (e-mail inbegrepen) minimaal twaalf minuten. Indien met deze handelingen meer dan de genoemde tijd gemoeid is, wordt het meerdere derhalve eveneens in rekening gebracht.

3.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door de opdrachtnemer jaarlijks per behandelend advocaat of (bedrijfs)jurist vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

3.4 Verschotten zijn

(1) de werkelijk gemaakte kosten die de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever betaalt, zoals griffierecht, deurwaarderskosten en andere kosten van ingeschakelde derden, kosten van uittreksels en parkeerkosten,

(2) kantoorkosten zoals telefoon-, fax-, porti- en kopieerkosten; (forfaitair 6% van het honorarium),

(3) reiskosten (forfaitair € 0,50 per gereisde kilometer). Reistijd wordt in rekening gebracht aan de hand van het hierboven genoemde uurtarief.

3.5 Alle bedragen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzet- en andere belasting(en) tenzij anders door de opdrachtnemer is aangegeven.

 

  1. Betaling

4.1 De werkzaamheden en verschotten worden door de opdrachtnemer periodiek, achteraf, bij de opdrachtgever gedeclareerd. Wanneer een ander dan de opdrachtgever, de debiteur, de declaratie voor zijn rekening dient te nemen, blijft de opdrachtgever voor de betaling daarvan hoofdelijk aansprakelijk.

4.2 De betalingstermijn bedraagt 7 dagen na datering van de declaratie, tenzij anders wordt overeengekomen en deze nadere overeenkomst schriftelijk door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever is bevestigd. De betalingstermijn wordt niet verlengd door bezwaar van de opdrachtgever tegen de declaratie. In geval van enige tekortkoming door de opdrachtgever dient betaling onverwijld na ontvangst van de declaratie te geschieden. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever zonder (nadere) ingebrekestelling in verzuim.

4.3 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn volledig wordt voldaan, is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer over het openstaande bedrag de wettelijke (handels) rente (te rekenen vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn) verschuldigd.

4.4 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% bedragen van het declaratiebedrag met een minimum van € 250,- per declaratie. De voorgaande zin beperkt de opdrachtnemer niet in zijn bevoegdheid de werkelijke incassokosten te vorderen indien deze boven genoemd percentage en (minimum)bedrag uitstijgen.

4.5 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de opdrachtnemer zijn werkzaamheden direct opschorten. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

 

  1. In voorkomende gevallen wordt rechtsbijstand verleend op basis van een toevoeging. Dat betekent dat er sprake is van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand, De raad van rechtsbijstand kan controleren of er achteraf nog steeds recht bestaat op subsidie. Soms dient de subsidie door de rechtszoekende worden terugbetaald aan de Raad voor Rechtsbijstand. Voor meer informatie wordt verwezen naar www.rvr.org.

 

  1. Voorschot

5.1 De opdrachtnemer kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen of voortgezet. De betaling van een voorschot kan ook na aanvang van de werkzaamheden worden verlangd. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het (tot de betaling van het verlangde voorschot) niet aanvangen of voortzetten van de werkzaamheden.

5.2 Een betaald voorschot wordt door de opdrachtnemer eerst bij het einde van de opdracht(en) verrekend met de openstaande declaraties van de opdrachtgever, ongeacht of deze declaraties het dossier betreffen waarin het voorschot betaald is.

 

  1. Aansprakelijkheid

6.1 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van de opdrachtnemer komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag aan honorarium dat in de betreffende zaak in de 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond bij de opdrachtgever in rekening is gebracht, voor zover dat bedrag het maximum van € 25.000 niet overschrijdt. De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en/of bedrijfsschade.

6.2 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door de opdrachtnemer, een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van de opdrachtnemer wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)persoon of derde mochten worden gemaakt.

6.3 (Rechts)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan de opdrachtnemer verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6.4 Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van de opdrachtnemer komt.

6.5 Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht.

6.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is. indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

6.7 De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook indien ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

 

  1. Archivering

Het dossier wordt gedurende tenminste vijf jaar na sluiting bewaard, waarna het de opdrachtnemer vrij staat het dossier te vernietigen.

 

  1. Toepasselijk recht / geschillencommissie / bevoegde rechter

8.1 Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Op de dienstverlening van de opdrachtnemer is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing, waarvan op verzoek een exemplaar zal worden toegezonden. Derhalve worden onoplosbaar gebleken problemen voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur te ’s-Gravenhage.

8.3 Wanneer de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur niet van toepassing blijkt, zullen geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever uitsluitend worden beslecht door de rechter te Maastricht.